ဆက္သြယ္ရန္

အီးေမးလ္
အီးေမးလ္ျဖင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းေသာအခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္းအရာအေပၚမူတည္၍ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္း မျပန္ေပးႏိုင္မႈမ်ား ရွိပါက နားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အခန္းနံပါတ္(14-01/02)၊ ၁၄လႊာ ၊အမွတ္(၂၂၁) Sule Square၊
ဆူးေလဘုရားလမ္း ၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။