ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ KOBEBUSSAN ကုမၸဏီ၏ရံုးခြဲျဖစ္သည့္ KOBEBUSSAN Myanmar Co., Ltd.သည္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းသံုး Application Development မ်ားကိုျပဳလုပ္ေနေသာ System ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ Web Application, Android・iOS အစရွိသည့္ Applicationမ်ားကို Developmentျပဳလုပ္ေနျပီးအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Operation Management မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လၽွက္ ရွိပါသည္။

Development
Web Application မွ Mobile Application အထိ Development ကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ ျပန္ ့ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။ ထို ့အျပင္ Windows Server, Linux အစရွိသည္ တို့ကိုအသံုးျပဳျပီး Operation ႏွင့္ Maintenance တို ့ကိုပါေဆာင္ရြက္ေပးလၽွက္ ရွိပါသည္။

PHP/MySQL/Apache/JQuery/Java/HTML5/CSS3 etc.

PHP/MySQL/Apache/JQuery/Java/HTML5/CSS3

ဂ်ပန္ရံုးခ်ဳပ္၏စီပြားေရးလုပ္ငန္း
KOBEBUSSAN Groupသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ Super Market ႏွင့္ Restaurant လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လၽွက္ ရွိပါသည္။ ထို ့ျပင္ KOBEBUSSAN Group သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ တို႔တြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧကေပါင္း ၄၂၆၀ ဧကပိုင္ဆိုင္ျပီး၊ အေျခခံ ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတို႕ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထိုေနာက္ ဒုတိယ အဆင့္ျဖစ္ေသာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား သာမက ေနာက္ဆံုး
အသင့္စားသံုးႏိုင္သည္ အထိ ေဆာင္ရြက္ျပီး ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကား၊ တရုတ္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ ့ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ ရွိပါသည္။

GYOMU Super

ဂ်ပန္ဘာသာစကား
Development ျပဳလုပ္ေနသည့္ အတြက္ ဂ်ပန္စကားကို ကုမၸဏီအတြင္းတြင္ လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳ ေနပါသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို ့ တုိက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္၍ Video Meeting မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရံုးတြင္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ Meeting မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Application Development မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္အတြက္ OJT ျပဳလုပ္ေပးရံု သာမက အခ်ိန္တို အတြင္း ဂ်ပန္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ေန႕စဥ္ ဂ်ပန္စာကို ေလ့က်င့္၊ သင္ၾကားေပးလၽွက္ ရွိပါသည္။
OJT
လုပ္ငန္းတြင္း လက္ေတြ ့အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ အဆင့္ ေရာက္သည္အထိ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးလၽွက္ ရွိပါသည္။ OJT လုပ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္နားလည္ျပီး Development ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လုပ္ပံု လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ Application မ်ားကို တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ လူတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလၽွက္ ရွိပါသည္။